Kdo jsem

Osobní život...

Narodila jsem se v roce 1965, a jsem nejstarší ze tří sourozenců - mám bratra Petra a sestru Pavlu. Sama mám už dvě dospělé dcery, Martinu a Šárku, a od starší mám již dvě vnoučátka. V roce 2017 jsem jako poměrně mladá ovdověla, manžel měl vážnou chorobu srdce, a bylo to moc těžké období... Nyní žiji s přítelem, tedy nejsem už na život sama. Rodina jako celek je pro mne pevný pilíř v nepevné době, a to, že mohu posedět s maminkou, dcerami, sestrou, je pro mne moc důležité... Obdobně jako s přáteli, kterých mám hodně po celé republice....


Od studií po advokacii...

Vystudovala jsem gymnázium, pak sociálně právní nástavbu, a zde jsem objevila právo, které se mi stalo vpravdě osudové. Přesto, že to nebylo snadné, vystudovala jsem při práci Právnickou fakultu Karlovy univerzity, a v roce 1994 převzala v pražském Karolinu diplom. Po povinné praxi jsem složila advokátní zkoušky a od roku 1999 jsem advokátkou. Od počátku jsem se specializovala na veřejné a ústavní právo, a jsem jim věrná doposud. Poskytuji služby zejména obcím, městům a krajům, zastupovala jsem také nemocnice, školy, zkrátka veřejnoprávní subjekty, často i proti státu.
S pokorou přijímám to, že díky schopnostem, které jsem dostala do vínku od Pána Boha (kam řadím zejména vyjadřovací schopnosti a rychlost úsudku), a díky léty nabytým zkušenostem, a snad i přirozené pracovitosti, kterou mi vštěpovala babička i rodiče, jsem už mnohokrát uspěla u obou Nejvyšších soudů i u soudu Ústavního, což jsou samozřejmě pro právničku velmi prestižní chvíle, a moc si toho proto vážím. Nejvíce mne však těší to, že většinou dané verdikty velmi pomohly mým klientům, hlavně obcím - buď jim zachránily velké majetky, nebo šlo o vítězství hlavně prestižní. Pokud byste chtěli vědět jaké rozsudky, najdete je na závěr.
Postupně jsem začala psát odborné články, ze kterých často cituje například i komentář Ústavy, přednášet na významných akcích, pořádám vlastní odborné kongresy a vzdělávací akce a vydala jsem už řadu odborných publikací.
Pohybuji se výhradně v praxi, a to v celé České republice. Zastupuji ve své specializaci tzv. od Šumavy po Beskydy, a není snad problému, se kterým bych se v obcích a městech nesetkala. V roce 2019 jsem byla oceněna titulem Právník roku v oboru správní právo.
Ráda nacházím nová řešení a nebojím se ani odvážných právních výkladů. Mnohé jsem nakonec prosadila u soudů.
Na Kroměřížsku jsem se jako advokátka výrazně podílela na řadě věcí, připomenu obranu proti plánům na megalomanskou nemocnici bývalého hejtmana, když dopad by byl citelný na nemocnice regionální včetně kroměřížské, byla jsem zde u boje za vlastní vodu pro více jak sto tisíc lidí, aby ji "nespolkli" zahraniční majitelé, a byla jsem po boku starostů, když byli nespravedlivě nařčeni z trestné činnosti. Pro Zlínský kraj jsem také v minulosti přednášela, tedy jako advokátka tu mám svou "stopu", ostatně jako v řadě jiných regionů v celé České republice. Ráda bych proto byla pro Kroměřížsko odbornou posilou i v dalších letech, tentokrát se silným senátorským mandátem.


Já a politika...

Jako studentka jsem se aktivně účastnila listopadu 1989, a znám řadu osobností té doby osobně. Od té chvíle mne také zajímal veřejný život, byla jsem mnoho let zastupitelkou svého rodného města a rok dokonce jeho "krizovou" starostkou třetí v pořadí v daném volebním období. Znám tedy starostování na vlastní kůži.
V roce 2002 jsem kandidovala do sněmovny za jednu volební stranu, ale tzv. o fous jsem se tam nedostala, a bylo to nejlepší, co se mi mohlo stát - šla bych možná z funkce do funkce, ale nic pořádného bych neuměla - tak jsem za dvacet let ve své profesi na špici, a naopak politice, snad, mohu něco dát. Ve sněmovně jsem však rok pracovala - nastoupila jsem jako náhradnice v posledním roce, již jako nezávislá, a byla to také velmi dobrá škola pro legislativní proces.
Celých dvacet let se však věnuji zejména své profesi, od roku 2014 už zcela výhradně. 


Co mne do veřejného prostoru přivedlo zpět...

 Stručně řečeno - současná doba. Už jsem se na to nemohla dívat, a být v klidu. Nekompetentnost, neodbornost, byrokracie, nespravedlnost. Napřed to byla doba covidová, kdy se ve velkém začala porušovat lidská práva, a příliš se podlehlo diktátu světa, který začal v řadě případů jednat nepochopitelně, a následoval válečný konflikt na východ od nás, ve kterém jsme si spletli humanitární pomoc s ohrožením bezpečnosti republiky, vyzbrojováním jedné válčící strany, nekontrolovaným utrácením státního rozpočtu a odsunutím českých občanů na vedlejší kolej. V tu chvíli jsem se rozhodla, že to, co umím v oboru právo, jsem povinna dát této zemi a jejím občanům, a nejlépe přímo na půdě Senátu, protože i tak jsme se Senátem spolupracovali v případě nezákonných opatření. O mých cílech se dočtete na tomto webu.


Jsem normální žena...  

Vedle své práce a aktivit posledních dvou let mám samozřejmě své zájmy jako každý člověk - moc ráda mám ruční práce, a není snad technika, kterou bych neuměla - od vyšívání, háčkování, pletení, paličkování, drhání a tak dále až po nové možnosti - výroba svíček, korálky, malování kamínků, zkrátka "kdo si hraje, nezlobí"... K tomu pěstuji netřesky, a ráda z nich a kamenů vytvářím krajinky... A doma mám dva mainské kocoury a jednu kočičí dámu... Jak ráda bych tomu dala přednost, než aktuálním bojům - ale nedá se nic dělat, protože jinak to s naší zemí špatně dopadne.


Co by vás možná překvapilo...    

Že píšu básničky, a současně mám zbrojní průkaz. Také mám rozepsané dvě knihy, a čekám, kdy bude čas je dokončit... Myslím si totiž, že nakonec uzavřu svou profesní dráhu také jako spisovatelka... Příběhů, včetně vlastního, mi prošlo rukama tolik, že mi to asi nedá...


Kdo bych chtěl vědět víc... 

Publikační a jiná odborná činnost:

Odborný tisk:

Moderní obec (kmenová autorka dnes členka redakční rady)

Veřejná správa, Právní rádce, Bulletin advokacie, Stavitel, Stavebnictví

Denní tisk

Celostátní deníky (názory, komentáře), regionální tisk k otázkám samosprávy a další

Samostatné části publikací - autorka

Řízení měst a obcí, Místní orgány a právo (Dr.Josef Raabe)

Samostatné publikace:

Komunální politik profesionál

Kraj od A do ZET

Profesionální zastupitel (celkem 3 vydání)

Kaleidoskop pro samosprávu

Právní jednání obcí a měst (publikace projektu AKADEMIE)

Přehled pravomocí orgánů obcí a měst (publikace projektu AKADEMIE)

Odpovědnost v samosprávě (publikace projektu AKADEMIE)

Hospodaření s majetkem obcí a měst (publikace projektu AKADEMIE)

Formální náležitosti rozhodování obcí a měst (publikace projektu AKADEMIE)

Zákon o obcích (komentář) - Průcha - Zwyrtek Hamplová - Koudelka (2019)

Soutěžní práce

Publikační soutěž mladých advokátů

  • zvláštní ocenění - Advokát na prahu 3. tisíciletí
  • 2. místo (1. neuděleno) - vývoj samosprávy v ČR od roku 1990

Autorka projektu vzdělávání krajských úředníků realizovaným Institutem pro vzdělávání a informace (ILEI) Praha v letech 2001-2002 ve spolupráci s Velvyslanectvím USA.

Precedentní či jinak profesně významné soudní rozsudky v zastupovaných případech, kterých advokátní kancelář dosáhla

2001 - ústavní nález v případu obce Dolní Bečva - precedent, který změnil nazírání na právní úkony starostů obcí bez souhlasu k tomu příslušných orgánů obce

2001 - první soudní spor v ČR proti samosprávnému subjektu - městu Mohelnice - pro neposkytnutí informací o důvodech mimořádných odměn úředníků MÚ

2004 - soudní spor o poskytnutí informací - kopie vyšetřovacího spisu pro oznamovatele - vítězný rozsudek, policie musela poskytnout fotokopii vyšetřovacího spisu

2004 - precedentní rozsudek Vrchního soudu v Olomouci - výrok soudu, že zastupitelstvo obce nemůže přijímat platné právní úkony na neveřejném zasedání ani na zasedání, které nebylo řádně svoláno

2004 - vítězný rozsudek - ochrana osobnosti - za článek v místním tisku 250.000,- Kč

2005 - vítězný rozsudek OS Vyškov - neplatnost právního úkonu obce při nedostatečném zveřejnění na úřední desce obce

2006 - povinnost zveřejnit informace z policejního spisu - KS Ostrava

2007 - vítězný rozsudek - ochrana osobnosti (urážka zastupitele) - omluva a 30.000,- Kč

2009 - prominutí 130 mil. - vrácení dotací a penále - rozhodnutí MF ČR

2010 - zrušení voleb - nález Ústavního soudu obec Karlova Studánka

2011 - neplatnost právního úkonu Stat. města Opavy z důvodu rozporu s dobrými mravy

2013 - neplatnost právního úkonu obce (nájemní smlouva) pro rozpor záměru s uzavřenou smlouvou

2014 - NSS Brno - (Obec Sebranice) uspěla proti státu ve věci požadavku na vrácení dotací - precedentní rozsudek, který říká, že za každé porušení dotačních pravidel nelze chtít celou dotaci zpět, že stát musí zvažovat závažnost a dopady porušení

2015 - květen - KS Praha - precedentní rozsudek ve věci vrácení dotací - nelze chtít vrácení dotací, když porušení nemělo vliv ani na pořadí zakázek, ani na realizaci dotační akce, ani na výsledek akce

2015 - Nejvyšší soud ČR - precedentní rozsudek ve věci pracovního poměru neuvolněného místostarosty ve vztahu k městu ("tento pracovní poměr je možný")

2015 - NSS ČR - zrušení rozsudku KS Hradec Králové o nepřipuštění projednání žalobního návrhu v případě stejné argumentace jako v odvolání - stejná právní argumentace není soudnímu projednání překážkou

2016 - město Dašice - významný precedent - stát nemůže zasahovat do rozhodování města, pokud se město pohybuje v mezích zákona (prodej za cenu v místě a čase obvyklou, ale nikoliv nejvyšší nabídce) - soud dal městu za pravdu

2016 - ústavní nález - péče o stromy na veřejném prostranství - významný precedent o mezích státu ukládat obcím a městům povinnosti - ústavní soud dal městu Pelhřimov za pravdu, že není povinnost se starat o majetek státu, a předchozí rozsudky zrušil

2018 - KS Ostrava - precedentní rozsudek - možnost uplatnění zadržených dotací v civilním řízení u obecného soudu z právního titulu bezdůvodného obohacení

2018 - OS Opava - žaloba o určení povinnosti státu prodat obci budovu obecního úřadu - po dvou a půlletém jednání obce Březová, se stát rozhodl jít cestou dražby. Obec podala žalobu s návrhem, aby soud státu přikázal obci budovu úřadu prodat s ohledem na dobré mravy. Soud sdělil, že je připraven žalobě vyhovět, stát budovu prodal obci dobrovolně.

2018 - srpen - Odvolací finanční ředitelství Brno - vyhovělo odvolání obce a snížilo nařízený odvod 15,7 milionu Kč na 786 tis.

2019 - duben - zproštění 10 zastupitelů obžaloby - OS Chomutov - Město Postoloprty a deset obžalovaných zastupitelů - v březnu 2019 všichni zproštěni za přispění právního stanoviska AK Mgr. Jana Zwyrtek Hamplové (zastupovala město Postoloprty v pozici poškozeného a významně přispěla k závěrečnému názoru soudu)

2019 - listopad - zastavení trestního stíhání starosty města Kroměříž pro tvrzený trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku na základě sepsané stížnosti proti obvinění

2020 - květen - pravomocný zprošťující rozsudek - Mgr. Jarmila Melichaříková, starostka obce Velká Lhota - první trestní stíhání a obžaloba za to, že starostka způsobila obci prospěch osoby tím, že přijímala ve prospěch obce dary od fyzických a právnických osob

2021 - listopad - nález Ústavního soudu ČR, kterým byly zrušeny rozsudky Nejvyššího správního soudu ČR a Krajského soudu Ostrava ve věci odvodu dotací svazkem obcí a měst Čistá Odra (nařízený odvod a potenciální penalizace v celkové výši cca 30 mil. Kč)

2022 - rozsudek NSS ČR + ústavní nález - právo na vstup do krajiny - Obec Březová a spol. - vyhověno žalobnímu návrhu a bylo dosaženo zrušeno opatření obecné povahy, které zakazovalo průchod soukromou oborou

2022 - květen - nález Ústavního soudu ČR - Obec Ladná - zrušení rozhodnutí státního zastupitelství o ustanovení opatrovníka obcí v souvislosti s trestním řízením


VÝZNAMNÉ EXTERNÍ PŘEDNÁŠKY

2001 - 2002 - Přednášky pro obecní samosprávu financované Vyslanectvím USA

2002 - 2003 - Předmět Územní samospráva na Filozofické fakultě UP v Olomouci.

2005 - Senát - přednáška na akci Obce a kamenolomy na jejich území

2009 - 2011 - Předmět právo územních samosprávna Filozofické fakultě Brno - obor politologie

2010 - Poslanecká sněmovna P ČR - přednáška na téma nutné legislativní změny v zákoně o obcích.

2012 - Konference Právní prostor - téma Kam kráčí územní samospráva na prahu 3. tisíciletí

2012 - Sympozium Nejvyššího soudu ČR na téma judikatury místní samosprávy

2015 - MV ČR - Odborné školení pro kriminalisty - zákon o obcích

2017 - Poslanecká Sněmovna - seminář k zákonu o střetu zájmů

2019 - Zastupitel v právu - otázky trestní odpovědnosti - úvodní přednáška - za účasti JUDr. Pavla Zemana, nejvyššího státního zástupce, JUDr. Tomáše Sokola a JUDr. Petra Tomana (Unie obhájců), SMO a SMS.


VLASTNÍ VZDĚLÁVACÍ PROJEKTY 

2012 Konference pro samosprávu ČR - Slušovice

Kongres FORUM MUNICIPAL 2013

Kongres FORUM MUNICIPAL 2014

Kongres FORUM MUNICIPAL 2015

Kongres FORUM MUNICIPAL 2016

Kongres FORUM MUNICIPAL 2017

Kongres FORUM MUNICIPAL 2018

Kongres FORUM MUNICIPAL 2019

Kongres FORUM MUNICIPAL 2020

Kongres FORUM MUNICIPAL 2021

Kongres FORUM MUNICIPAL 2022

2016 - 2019 - AKADEMIE SAMOSPRÁV

- 27 odborných seminářů a 3 odborné konference

Přednášky pro samosprávu v celé České republice.

2008 - doposud - Stálá lektorka vlastního projektu MUNICIPAL

- přednášky na území celé ČR.

Vlastní přednášky a semináře - přednášky a semináře na objednávku obcí, měst a krajů.

2022 - vlastní Edice JZH - odborné knihy pro právní laiky