Kauza nemocnice Zlín už dávno není o nemocnici

08.03.2020

Je o tom, zda ještě máme samosprávu, nebo její karikaturu. Proto se tentokrát musím zastat (Bůh mi odpusť!) ministra vnitra.
Připomeňme ve zkratce
Krajští zastupitelé Zlínského kraje neschválili v roce 2019 (v rozporu s jasným přáním hejtmana) výstavbu nové mnohamiliardové krajské nemocnice ve Zlínském kraji. Následoval několik měsíců zdánlivý klid, aby pak na jednom zasedání krajského zastupitelstva byl daný bod náhle opět položen v průběhu jednání na stůl, a o jeden hlas návrh na výstavbu prošel. Ono "na stůl" je přesné. Bod nebyl v programu jednání, tedy ani na úředni desce, ani v programu na úvodu zasedání. Byl doplněn až v průběhu jednání, tedy jako blesk z čistého nebe, a takto i schválen. O jeden hlas zastupitele, který změnil názor.
Nic proti jakémukoli návrhu na stavbu nemocnice. Nic proti změně názoru kohokoliv. Proti těmto praktikám ale VŠECHNO.
Co se dělo dál?
Metoda "na stůl" u mnohamilardové investice, která rozděluje kraj, přinesla ihned titulní články na stránkách regionálních médií, kde se ostře proti této metodě ohrazovali zastupitelé, občané, obce a města. I já. Ministerstvo vnitra nemohlo zůstat slepé a hluché, proto založilo spis a začalo konat. V mezích své zákonné dozorové pravomoci požádalo o vysvětlení. Mezitím mu došlo mnoho podnětů, aby se věcí zabývalo. A to není až tak obvyklé, aby lidé takto dění ve svém kraji monitrorovali. Je tedy nad slunce jasné, že kraj těžce přestřelil.

A reakce?
Na ministerstvo byla doručena reakce kraje, která odmítá nezákonnost, a aniž prošla zastupitelstvem či radou kraje, trvá si tzv. na svém. Je ale nutné položit si otázku: Kdo si to tu ale vlastně trvá na svém? Kraj? To v žádném případě. To by musela být žádost o vysvětlení ze strany ministerstva vnitra projednána zastupitelstvem, při výkladové velkorysosti pak alespoň radou kraje, a některý z těchto orgánů kraje by musel schválit obsah tohoto vysvětlení.
Nic takového se však nestalo. Kdo tedy vlastně rozhodl? Hejtman sám.
Také napsal dopis ministru vnitra, aby si s vnitrem udělal pořádek. Tedy de facto stížnost na vnitro a snaha vyvolat zásah politika do zákonné pravomoci jeho ministerstva (!!!).
Právem? Je to obvyklé? Slučuje se to s právním státem?
Ani náhodou!!!
Ministerstvo vnitra v daném případě vykonalo zcela klasicky a předvídatelně svou dozorovou pravomoc. Vlna nesouhlasu byla totiž tak velká, že ministerstvo prostě konat muselo - nemohlo takové "znásilnění" zákona tolerovat a nesouhlas řady subjektů prezentovaných v médiích přehlédnout. Tuto vlnu odporu zaznamenalo tedy napřed v médiích, proto založilo spis (jehož datem nyní zlínský hejtman argumentuje a osočuje ministra ze lži), a následně už do tohoto spisu jen sbíralo další podněty, kterých byla řada. Vím to, protože některé z nich jsem pomáhala formulovat.
Takže to shrňme
- bez ohledu na práva téměř poloviny zastupitelů, bez ohledu na práva všech občanů kraje a bez ohledu na práva všech obcí a měst kraje byl bod výstavby významné nemocnice v programu zasedání zastupitelstva kraje utajen do poslední chvíle, a to tak, že nebyl zcela úmyslně zařazen do programu řádného zasedání, a to dokonce ještě ani v úvodu zasedání
- následně byl z minuty na minutu zařazen, a to přesto, že se jedná o mnohamiliardovou investici, a stylem rovněž z minuty na minutu schválen
- když si tohoto "rychloschválení"povšimlo ministerstvo vnitra, začalo v rámci své dozorové pravomoci konat, a požádalo kraj důrazně o vysvětlení
- následně do svého spisu zakládalo řadu jasných protestů z řad zastupitelů, občanů i samosprávy, s nimiž se již dříve seznámilo v médiích
- s obsahem žádosti o vysvětlení ze strany ministerstva vnitra nebyl oficiálně seznámen žádný orgán kraje
- ministerstvu odešlo z kraje vyjádření, které ovšem není vyjádřením kraje, protože ho neschválil žádný z jeho orgánů, ale jde o vyjádření pouze hejtmana; ten je sice také orgánem kraje, ale bez podobných pravomocí
- kdo je faktickým autorem vyjádření (a nese za jeho obsah odbornou garanci) není doposud známo - lze usuzovat, že krajský úřad, protože hlavičku žádné advokátní kanceláře nemá; podobné jednání ale kraj nemá ve své působnosti, protože podle zákona o krajích "Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti uložené mu zastupitelstvem a radou a napomáhá činnosti výborů a komisí". tedy není oprávněn za kraj sám jednat a cokoli formulovat. Obsah vysvětlení daného usnesení je tedy nutno přisoudit pouze hejtmanovi, který tím ovšem mohl překročit pravomoc úřední osoby, protože tím, že o nemocnici jednalo zastupitelstvo, rozhodování o této záležitosti si jednou provždy vyhradilo. To, že nyní bylo zcela opomenuto, je tak z hlediska práva docela velký problém.
- následoval dopis ministrovi s žádostí o zásah politika vůči zákonné pravomoci dozorového orgánu (!!!) - to už snad ani nelze komentovat, protože žijeme-li v právním státě, nic podobného prostě hejtman nesmí požadovat
A proč tento blog?
Přečetla jsem si dopis hejtmana Zlínského kraje ministru Hamáčkovi, ve kterém ho označuje za lháře. Mé okolí ví, že pokud jde o ministra Hamáčka, jsem z mnoha důvodů spíše přísný kritik.
Ale toto mne nemohlo nechat v klidu, protože je to un fair nařčení založené na slovíčkaření, které je evidentní snahou odvést pozornost od mnohem závažnějšího problému. A ministr nelže - ministerstvo jednalo skutečně na základě podnětů - prezentovaných v médiích. Vážný problém je ale úplně jiný.
Je jím úmyslné zneužití zákona o krajích pro odejmutí ústavně zaručených práv části zastupitelů, všem občanům a všem obcím a městům Zlínského kraje, utajení důležitého bodu jednání do poslední chvíle, neseznámení žádného orgánu kraje s obsahem žádosti o vysvětlení ze strany ministerstsva vnitra, a neschválení tohoto vysvětlení žádným z orgánů kraje, pouze hejtmanem Čunkem, který tímto krokem mohl překročit svou pravomoc. Odklonit pozornost ke krajskému úřadu nemůže, protože krajský úřad není oprávněn podobné jednání realizovat. Obsah vyjádření je tedy z právního hlediska vyjádřením, které zasílá jediná osoba, a tou je hejtman kraje. Ten sice zastupuje kraj navenek, ale není krajem - jeho jednání navenek musí ve většině případů předcházet rozhodnutí rady nebo zastupitelstva kraje. Žádné takové však nebylo přijato.

A to nařčení ze lži?
Ani to není fér. Ministerstvo vnitra reagovalo na média, ve kterých prezentovalo své výhrady skutečně řada subjektů, tedy ministerstvo opravdu reagovalo na základě signálu zvenčí, které zachytilo v médiích, a které mu pak skutečně doputovaly i v písemné podobě.
Tedy problémem tu tentokrát skutečně není ministr vnitra.
Problémem je hejtman Zlínského kraje, který si se zákonem o krajích evidentně nijak nekomplikuje život. Dokonce až do té míry, že za kraj nyní sám rozhoduje a formuluje vysvětlení, které by měl předložit k projednání především zastupitelstvu, protože je to ono, kterému vnitro de facto vytýká velmi závažnou věc - popření ústavních práv části zastupitelů, všech občanů kraje a veškeré obecní samosprávy kraje.
Tedy nyní se ve Zlínském kraji nehraje o zlínskou nemocnici. Hraje se o samu podstatu samosprávy - totiž zda ji lze soustředit v rukou jednoho člověka, který si prostě dělá, co chce.
A pro úplnost dodávám, že můj komentář by byl stejný, kdyby něco podobného "páchal" kterýkoli hejtman. Zákon se prostě znásilňovat nemá. To je cesta do pekel.